I. Gwarancja i reklamacje

 1. Każdy produkt zakupiony w firmie AB Vision Sp. z o.o. Sp.k. posiada gwarancję.
 2. Każda pozycja towarowa w swoim dokładnym opisie posiada informację o okresie
  gwarancji. Jeżeli nie posiada informacji to okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od
  daty sprzedaży i obejmuje towary zakupione u producenta. Usterki lub wady towaru
  ujawnione w tym okresie będą usuwane bezpłatnie zgodnie z warunkami określonymi
  poniżej.
 3. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
 4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz
  braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności
  spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z
  przedstawicielem przewoźnika protokołu szkody.
 5. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, takich jak:
  urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa
  instalacja lub obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem, pożaru
  oraz aktów wandalizmu. Gwarancja nie ma też zastosowania w przypadku dokonania
  przez Klienta nieautoryzowanych napraw. Gwarancja traci swoja moc również w
  przypadku użytkowania namiotu w sposób ciągły przez okres dłuższy niż jeden
  miesiąc bez składania oraz nienależytego zabezpieczenia namiotu przed porwaniem
  przez wiatr (bez linek i szpilek ), przypadku ustawienia produktu na podłożu
  uniemożliwiającym zastosowanie szpilek i linek, konieczna jest stabilizacja za
  pomocą obciążników na nogach.
 6. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady produktu, zostaną one usunięte bezpłatnie
  w terminie 14 dni roboczych od dnia uznania przez AB Vision zasadności gwarancji.
  Jeżeli jednak naprawa będzie wymagała sprowadzenia części zamiennych, bądź
  wysłania wadliwego podzespołu do specjalistycznych serwisów, termin ten może być
  wydłużony do 28 dni roboczych.
 7. Niedochowanie warunków gwarancji, transportowanie towaru do serwisu w sposób
  umożliwiający jego uszkodzenie, powoduje unieważnienie gwarancji.
 8. Do wykonania uprawnień z gwarancji niezbędny jest oryginał dokumentu zakupu w
  przypadku paragonu lub kserokopia faktury.
 9. Dostarczany do serwisu sprzęt musi być kompletny, czyli zawierać elementy
  dostarczone pierwotnie przez firmę wraz z zakupionym towarem.
 10. Jeśli reklamacja okaże się nieuzasadniona (np.: sprzęt jest sprawny) może zostać
  pobrana opłata za diagnostykę i ekspertyzę wg kosztów rzeczywistych. Ponadto Klient
  zostaniem obciążony kosztem transportu towaru zarówno do serwisu(jeżeli wystąpił)
  jak i z powrotem do Klienta wg. kosztów wysyłki bez powiadomienia.
 11. Koszt transportu towaru do serwisu pokrywa Klient, chyba że ustalono inaczej. Towar
  należy przesłać za pośrednictwem wskazanego przewoźnika, AB Vision zwraca koszt
  tej przesyłki wg stawki pobranej przez przewoźnika, pod warunkiem, że procedura
  gwarancyjna będzie uzasadniona. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt
  firmy AB Vision lub za pobraniem nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej
  inne ustalenia.
 12. W sytuacji, gdy niemożliwa okaże się naprawa sprzętu, ani jego wymiana na nowy,
  Klientowi zostanie zwrócona cena towaru. W tym celu nastąpi korekta dokumentu
  sprzedaży. Jeśli korygowana będzie faktura, konieczne będzie odesłanie podpisanej
  przez Klienta korekty. Należna Klientowi kwota zostanie przesłana w ciągu 14 dni po
  otrzymaniu przez AB Vision podpisanego dokumentu korekty. Kwota ta zostanie
  zwrócona bądź na podane przez Klienta konto bankowe.
 13. Firma nie dostarcza sprzętu zastępczego na czas trwania naprawy.
 14. Prawa gwarancyjne posiada wyłącznie bezpośredni Nabywca sprzętu, stąd też dalsze
  zbycie sprzętu nie powoduje przeniesienia praw gwarancyjnych na kolejnego
  nabywcę.
 15. Towar zakupiony nie podlega zwrotowi.

II. Zwrot towaru

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw
  konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
  niebezpieczny, Klient będący osobą fizyczną, nie nabywającą towaru w celach
  związanych z działalnością gospodarczą, ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 10
  dni od dnia wydania towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w
  terminie 14 dni. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony, w
  oryginalnym opakowaniu wraz z instrukcją i akcesoriami.
 2. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą i strony obowiązane są
  zwrócić to, co sobie świadczyły w stanie niezmienionym, co oznacza, że w sytuacji,
  gdy Klient zmienił stan towaru, a więc towar nosi ślady używania, niemożliwe jest
  odstąpienie od umowy.
 3. Sprzedawca nie zwraca kosztów transportu.
 4. Do wykonania uprawnień z tytułu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie
  niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez
  produkt niebezpieczny niezbędny jest oryginał dokumentu zakupu w przypadku
  paragonu lub kserokopia faktury.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy koszt przesyłki towaru do firmy AB Vision
  pokrywa Klient. Klient zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć przesyłany
  towar, aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu. W przypadku, gdy Klient zażądał
  wystawienia faktury, pieniądze zostaną zwrócone na konto w ciągu 14 dni po
  otrzymaniu przez firmę AB Vision podpisanego dokumentu korekty. Korekta faktury
  zostanie sporządzona przez AB Vision i niezwłocznie przesłana Klientowi listem.

III. Warunki użytkowania:

 1. Konstrukcję powinna być rozkładana przez minimum 2 osoby.
 2. Produkt nie może być używany w warunkach ekstremalnych takich jak burze, silny
  wiatr, grad itp.
 3. Produkty powinny zostać rozłożone na równej powierzchni. Nie mogą być
  usytuowane w sąsiedztwie drzew lub pochyłych dachów. Śnieg i lód mogą
  spowodować uszkodzenia
 4. Do namiotów ekspresowych przy wietrze powyżej 20km/h należy zamocować
  obciążniki. Przy wietrze powyżej 40 km/h należy bezwzględnie złożyć namiot.
 5. Produkty firmy AB Vision nie mogą pozostać bez nadzoru. Nagła zmiana pogody tj.
  deszcz, burza, wichury mogą uszkodzić produkty. Należy również upewnić się czy
  woda podczas opadów atmosferycznych nie zalega na pokryciu towaru. Masa wody
  może spowodować uszkodzenia.
 6. W przypadku namiotów ekspresowych zaleca się demontaż poszycia dachu
  każdorazowo przed złożeniem namiotu. Pozostawienie poszycia na złożonym stelażu
  może spowodować uszkodzenie materiału.
 7. Przed spakowaniem poszycia do pokrowca , należy usunąć z niego wszelkie
  zanieczyszczenia oraz wodę. Długotrwałe przechowywanie poszycia, które posiada
  zabrudzenia lub w warunkach wilgotności, może spowodować jej odbarwienia oraz
  może wpłynąć na jego jakość

IV. Pozostałe ustalenia

 1. Oferta handlowa ważna tylko na terenie Polski.
 2. AB Vision nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań umowy w
  przypadku siły wyższej, zakłóceń, ogólnego lub częściowego strajku, szczególnie w
  usługach pocztowych, przewozowych, w wypadku powodzi, pożaru lub wojny.
 3. AB Vision. uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty bezpośrednie,
  utratę przedsiębiorstwa, zysków, lub za koszty wynikające z zakupu jakiegokolwiek
  produktu w naszej firmie.
 4. AB Vision nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje wynikające ze złego
  użytkowania produktów zakupionych w naszej firmie.
 5. Odpowiedzialność AB Vision w każdym przypadku ograniczona będzie do sumy
  zamówienia.
 6. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w AB Vision strony
  rozstrzygać będą poprzez porozumienie Stron. W przypadku braku porozumienia
  rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby AB Vision.

IV. Wsparcie po sprzedażowe

Serwis techniczny, obsługa posprzedażowa i terminowe dostawy stanowią integralną
cechę naszej działalności. Ocena i weryfikacja naszego produktu rozpoczyna się z
chwilą zaistnienia w obiekcie. Od tego momentu zaczyna się proces jego eksploatacji.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, wydzielono Dział Serwisu
świadczący profesjonalne usługi serwisowe i przeglądy konserwacyjne. Specjalnie
opracowany program obsługi klienta ma na celu polepszenie jakości oferowanych
usług serwisowych. Wprowadzone zmiany i innowacje mają na celu skrócenie czasu
oczekiwania na usunięcie ewentualnych usterek: gwarancyjnych i pozagwarancyjnych
(powstałych w efekcie np. dewastacji) oraz sprawną pomoc w wykonywaniu
przeglądów okresowych jeśli tak stanowi umowa sprzedaży. Pracownicy działu
serwisu są gotowi interweniować na zgłoszenie klienta w sposób szybki i skuteczny
wykorzystując przy tym wyłącznie oryginalne części zamienne zapewniające
prawidłową eksploatację produktów firmy. Dział Serwisu to także możliwość obsługi
pogwarancyjnej polegającej na wykonywaniu regularnych przeglądów
konserwacyjnych. W celu uproszczenia procedury postępowania w zakresie nowej
usługi nasi Klienci mają możliwość zawierania stałych mumów serwisowych,
tworzonych w oparciu o ich indywidualne potrzeby. Przeglądy gwarancyjne i
pogwarancyjne wykonywane przez grupę serwisową na podstawie ustaleń z klientem
znacznie wydłużają eksploatację i żywotność produktu, a w końcowym efekcie mają
znaczący wpływ na obniżenie kosztów dokonanej inwestycji.